Το έργο CASINO προτείνει την ανάπτυξη μιας συλλογής καινοτόμων μαθησιακών παιχνιδιών που βασίζονται σε προκλήσεις, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε smartphone και tablet, τις συσκευές επιλογής των ομάδων-στόχων ΕΑΕΚ. Αυτό θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Ψηφιακών Δοκιμασιών Απόδρασης και Διαδικτυακών Δωματίων Διαφυγής με όλα τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα, αλλά με μια σειρά από ενσωματωμένα στοιχεία μάθησης για την ανάπτυξη βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως γραμματισμός, μαθηματικές γνώσεις, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων κ.λπ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε πρόκλησης, ο εκπαιδευόμενος/παίκτης θα κερδίζει ένα παράσημο αξίας/επιτυχίας, το οποίο θα αντιστοιχεί σε αναγνωρισμένα μαθησιακά αποτελέσματα στο πλαίσιο βασικών ικανοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποδίδεται αυτόματα ένα πορτφόλιο δεξιοτήτων σε κάθε παίκτη που ολοκληρώνει έναν ή περισσότερους από τους ειδικά σχεδιασμένους μαθησιακούς πόρους. Αυτό θα επιτρέψει ακόμη και στον πιο διστακτικό εκπαιδευόμενο να κάνει τα πρώτα βήματα για ένα εκπαιδευτικό ταξίδι προς τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Για το έργο

Ο κύριος στόχος του έργου CASINO είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας συλλογής παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα, για να:

να προσελκύσει διστακτικούς εκπαιδευμένους
να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την αυτογνωσία τους με άμεσο και απτό τρόπο
να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους
να τους παρακινήσει να ξεκινήσουν μια πορεία προς τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι εταίροι θα σχεδιάσουν και θα παράγουν τα ακόλουθα παραδοτέα:
IO1. Μια συλλογή Ψηφιακών Δοκιμασιών Απόδρασης σχεδιασμένων να αναπτύξουν προοδευτικά και να πιστοποιήσουν τις επιλεγμένες βασικές ικανότητες.
IO2. Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης για τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)
IO3. Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα- MOOC

Μαθησιακό Υλικό

Συλλογή Ψηφιακών Δοκιμασιών Απόδρασης

Η Συλλογή Ψηφιακών Δοκιμασιών Απόδρασης αποτελεί το βασικό παραδοτέο του έργου CASINO. Στόχος του συγκεκριμένου παραδοτέου είναι να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, που όπως αποδεικνύεται δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω της συνηθισμένης διαφήμισης, προσέγγισης και επικοινωνίας – η προσέγγιση και προσέλκυση των ατόμων ΕΑΕΚ πίσω στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση

Η παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών ΕΕΚ που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες συγκεκριμένων υποομάδων τελικών χρηστών αποτελεί πρόκληση για πολλούς παρόχους υπηρεσιών ΕΕΚ. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής μάθησης μέσω των αναρίθμητων διαθέσιμων διαδικτυακών πλατφορμών και περιβαλλόντων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προσβασιμότητα και βιωσιμότητα της παροχής ΕΕΚ. Η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση θα περιλαμβάνει 50 ώρες μάθησης, οι οποίες θα κατανέμονται σε 25 ώρες κατάρτισης σε εργαστήριο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακών μέσων και σε 25 ώρες αυτόνομης διαδικτυακής μάθησης που θα εστιάζουν στη μεθοδολογική προσέγγιση που έχει επιλεγεί και στην εργασία σε διαδικτυακά περιβάλλοντα.

Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα- MOOC

Το προτεινόμενο MOOC του έργου CASINO θα παρέχει πρόσβαση στη Συλλογή Ψηφιακών Δοκιμασιών Απόδρασης και στο Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης, διαθέτοντας όλα τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη MOOC. Το CASINO MOOC θα επιτρέψει την πρόσβαση σε πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων και θα είναι προσαρμοσμένο και ικανό να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό τελικών χρηστών.

Εταίροι

Association de Gestion des Fonds Européens - AGFE

Πλατφόρμα διαχείρισης και συντονισμού των μελών της τοπικής κοινότητας AGFE - Association de Gestion des Fonds Européens (Οργανισμός Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων) - ενισχύει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων δημόσιων παρεμβάσεων στον τομέα της κατάρτισης, της απασχόλησης και της ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης χρηματικής συνδρομής από τοπικές αρχές με το κράτος, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Erasmus+.

RIGHTCHALLENGE

Η Οργάνωση Rightchallenge είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που έχει ως στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως μέσα κοινωνικής ένταξης και παροχής ίσων ευκαιριών. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται στην ολιστική ανάπτυξη όλων των ανθρώπων - ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση, την ηλικία ή το φύλο τους - προκειμένου να τους προετοιμάσει να παρεμβαίνουν και να συμμετέχουν σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας, όπως η οικογένεια, η εργασία, η κοινότητα και η ψυχαγωγία. Έτσι, ως οργανισμός που ασχολείται ενεργά με την κοινότητα, ένας από τους βασικούς πυλώνες μας είναι η δια βίου μάθηση, επειδή έχουμε την πεποίθηση ότι είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς προάγει την ενεργό, δημοκρατική και υπεύθυνη συμμετοχή στα κοινά.

CALLIDUS

Το Callidus - Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι ένα διαπιστευμένο ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Επιστημών και Εκπαίδευσης στην Κροατία. Ως Ινστιτούτο έχουμε δημιουργήσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της διοίκησης, της προσωπικής ανάπτυξης, του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, του τουρισμού, της γαστρονομίας, της χρηματοδότησης, της οικονομίας των επιχειρήσεων και των κατασκευών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το Callidus έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων και έχει συμμετάσχει ενεργά στο στρατηγικό σχεδιασμό, τη λειτουργική δημιουργία και την επιτυχή υλοποίηση πολυάριθμων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ συνολικού ύψους άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στη συγγραφή βοηθητικού υλικού και στην αναζήτηση χρηματικών πόρων, που είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχή ολοκλήρωση δώδεκα έργων ADA, IPA, ESF και Erasmus +. Είμαστε πρωτοπόροι στις εκπαιδευτικές καινοτομίες καθώς και στην πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς. Οι καινοτομίες αυτές περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζουν στην ικανοποίηση των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων των εκπαιδευομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

CARDET

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων, τη διαχείριση έργων, την κατάρτιση και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα, που σχετίζονται με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων στους τομείς της κοινωνικής εργασίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Τα μέλη της ομάδας και του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπούν ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα κατάρτισης και διεθνείς οργανισμούς και έχουν εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της κατάρτισης ενηλίκων και του οικονομικού αλφαβητισμού, ενώ το CARDET επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με μακροχρόνια παγκόσμια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, την καλλιέργεια ικανοτήτων, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την επαγγελματική κατάρτιση, τη σχεδιαστική σκέψη, την καινοτομία, την εκπαιδευτική έρευνα, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Sic

Το Κέντρο ΜΚΟ Κοινωνικών Καινοτομιών (VšĮ Socialinių inovacijų centras, lith.) ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την προώθηση, δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων κοινωνικών πρωτοβουλιών και την ικανοποίηση των συμφερόντων εκείνων των κοινωνικών ομάδων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες και ως οργανισμός τέτοιου προφίλ αναπτύσσεται, και γίνεται περιφερειακός ηγέτης. Κοινωνικές καινοτομίες - νέες κοινωνικές ιδέες, σκέψεις, αποφάσεις, στρατηγικές, έννοιες, μοντέλα, μέθοδοι εργασίας, δραστηριότητες. Στόχος τους - η ενίσχυση της δημόσιας ευημερίας, η αποτελεσματική επίλυση κοινωνικών προκλήσεων και προβλημάτων, καθώς και η ενεργοποίηση και ενθάρρυνση θετικών κοινωνικών αλλαγών. Παρεχόμενες υπηρεσίες του VšĮ Socialinių inovacijų centro 1.Συμβουλευτικές ψυχολογικές υπηρεσίες 2. Υποστήριξη από κοινωνικό λειτουργό 3. Συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειών 4. Βοήθεια σε θύματα βίας 5. Συμβουλευτική υποστήριξη ζευγαριών 6. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην οικογένεια και κοινωνικο-πολιτισμικών υπηρεσιών.

Skills Elevation FHB

Το Skills Elevation FHB (Βερολίνο) είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 2016 με στόχο να παρέχει μια εναλλακτική εκπαιδευτική μεθοδολογία για την υποστήριξη της κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης περιθωριοποιημένων ομάδων και εκπαιδευτών πρώτης γραμμής για την ενσωμάτωση νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην καθημερινή τους πρακτική. Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει έναν δημιουργικό χώρο και ένα "ζωντανό εργαστήριο" για εκπαιδευτική καινοτομία, πειραματισμό και ανάπτυξη με σκοπό να προσφέρει νέες μεθοδολογίες και πόρους για την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και ενταξιακών προβλημάτων, που αφορούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το FHB εστιάζει στην εφαρμογή της διαθέσιμης τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό και την παραγωγή υπερσύγχρονου μαθησιακού και διδακτικού υλικού με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτού κώδικα τόσο για μη τυπικά όσο και για άτυπα περιβάλλοντα. Το Βερολίνο είναι γνωστό ως κέντρο δημιουργικότητας και έκφρασης, αλλά κάτω από την επιφάνεια παραμένουν πολλά προβλήματα που απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις από αυτές που παρέχουν οι κύριοι πάροχοι.

Future in Perspective

Το Future in Perspective, που είναι ο συντονιστής του έργου, είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της παραγωγής μέσων ενημέρωσης, του στρατηγικού σχεδιασμού και της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Μέσω των εργασιών μας σε εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, έχουμε εμπλακεί και υποστηρίξει τοπικές ομάδες νέων, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένους και άτομα που απουσίαζαν από την εκπαίδευση, ώστε να επανασυνδεθούν με τους παρόχους υπηρεσιών και τις κύριες προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διαθέτουμε τεχνογνωσία στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες αγορές, όπως ο δημιουργικός, πολιτιστικός και πράσινος τομέας για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, έχουμε συνεργαστεί με νέους και ενήλικες για την υλοποίηση μιας σειράς ποικίλων προγραμμάτων στους τομείς της παραγωγής μέσων ενημέρωσης και της διαχείρισης σταδιοδρομίας - υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά δημιουργικών ατόμων να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα.

INFODEF

Το INFODEF, Ινστιτούτο για την Προώθηση της Ανάπτυξης και Κατάρτισης, είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, αποστολή του οποίου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της καινοτομίας. Το κέντρο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Επιστημών της Ισπανίας ως καινοτόμος μικρομεσαία επιχείρηση, σχεδιάζει και αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία, μεθοδολογίες και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε δυνατή την πρόβλεψη και την προώθηση των αλλαγών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη μελλοντικών στόχων και σκοπών της κοινωνίας.

Το INFODEF υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και την παιδαγωγική καινοτομία σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας από τους κύριους τομείς εξειδίκευσης του INFODEF είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων μεθοδολογιών και μέσων για την υποστήριξη του έργου των επαγγελματιών, που ασχολούνται με συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως οι νέοι, οι μετανάστες, οι ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης, τα άτομα με αναπηρία, οι φυλακισμένοι και άλλες ομάδες σε μειονεκτική θέση.

Περισσότερες πληροφορίες: www.infodef.es

Newsletter

Newsletter #1

Newsletter #2

Newsletter #3

Newsletter #4

Newsletter #5

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να συμμετάσχετε και να υποστηρίξετε το έργο μας, ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου της, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συντακτών. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

elGreek